Homeopatický eshop:

  Nehody, krimi:

Jihlava - nehody, krimi, policie, hasiči... Jihlava - doprava

  Dopravní informace:

  Další zprávy z Jihlavy:

Jihlava - náměstí...

  Kultura v Jihlavě:

Jihlava - kultura...

  Jihlava - Revue:

Z jihlavských archivů:

R E K L A M A :
Sháníte kapelu na večírek či společenskou nebo firemní akci?
Country kapela Znamení zahraje na Vaší firemní akci, obecní slavnosti, countrybále, svatbě i při jiných slavnostních příležitostech.
Informace na telefonu 774 446 476

Zn.: Profesionální úroveň


Sdílet tento článek
Jihlava - 15. březen 1939 a další dny

Ponechme tentokrát stranou rozjásané náměstí plné zvednutých paží k nacistickému pozdravu Heil Hitler! Es kommt der Tag. Ano, ten den přišel. Už brzo k ránu byl policií vyburcován ředitel gymnasia Dr. Ladislav Fiedler, aby převzal nové instrukce pro další chod vyučování. Prý se slzami v očích šli tehdy kantoři mezi nadšenými výkřiky - Hitler marschiert, Fahnen heraus! Konečně, situační zpráva okresního hejtmana hovoří jednoznačně. Byla stržena Masarykova busta umístěná na pomníku před dnešní Masarykovou školou. Ve Smetanových sadech byl stržen a neznámo kam odvlečen Smetanův pomník, české a židovské obchody a výklady byly vytlučeny. Šéf gestapa Dr. Würth nebyl schopen vypátrat viníky. Do budovy gymnasia se nastěhovala schutzpolizei a třídy putovaly do hotelu Beseda, do budovy soudu a do obecné školy v Křížové ulici.

Gymnasium na dnešní třídě Jana Masaryka na počátku 20. století...
A co studenti? V archivních regálech se můžete probírat stovkami katalogů ze všech jihlavských škol, tedy i gymnasia. Jméno po jménu tu před vámi defilují mladí hrdinové. Neměli to na počátku německé okupace lehké. Ani jeden z nich. Zachovali klid a rozvahu a spolu se svými profesory prý úzkostlivě dbali na vše, co by mohlo poskytnout Němcům záminku k uzavření ústavu. A což potom studenti z židovských rodin. Celá řada z nich tu zůstala a v obavách vzhlížela den po dni k novému zítřku... Jeden z těch co přežili se rozpomněl. Byla prý to báječná parta. Jako nikdy předtím. I profesoři. Výjimek bylo jen pár a před nimi se mlčelo. Přesto se objevovala stále častěji anonymní udání na některé studenty a především pak na Milušku Bláhovou, dceru Dr. Bláhy, starosty jihlavského Sokola, zatčeného gestapem na podzim roku 1939.
Školní rok 1938 - 1939. V hlavním katalogu je uveden jako vyučující židovského náboženství rabín Dr. Arnold Grünfeld. K židovskému vyznání se tehdy zcela otevřeně hlásila celá řada studentů. Jen pár jich neuvedlo v příslušné kolonce nic. V polovině roku 1939 je však rabín Grünfeld zatčen gestapem a ke dni 21.9.1939 z ústavu propuštěn. Dne 19.7.1941 byl v Pirně u Drážďan zavražděn v pokusné plynové komoře. A tak v následujícím školním roce 1939 - 1940 si někteří židovští studenti nechávají dopisovat na vysvědčení známku z náboženství od soukromého učitele. Uvážime-li v té době vrcholící protižidovský teror, pak nezbývá, než obdivovat statečný postoj všech těchto studentů a jejich rodin nevyjímaje. Podle archivních dokumentů se jedná o následující absolventy Českého reformního reálného gymnasia v Jihlavě:
Rita Bauerová
nar. 26. 10. 1927 ve Vídni, posledně bytem Srázná 10, studující s vyznamenáním, která dne 24. 6. 1939 řádně oznámila, že opouští po absolvování I. B třídy tento ústav.
Jiří Jelínek
nar. 28. 2. 1927 v Jihlavě, posledně bytem Pod příkopem 6, studuje v I. C s vyznamenáním, v roce 1939 ve II. C rovněž s vyznamenáním, je hodnocen soukromým učitelem z israel. náboženství od II. pololetí se známkou výbornou, dne 13. 7. 1940 opouští ústav.
Petr Pacovský
nar. 21. 1. 1927 v Jihlavě, posledně bytem V důlkách 16, studuje v I. C s vyznamenáním, v dalších letech není již v katalogu uveden.
Harry Popper
nar. 8. 9. 1927 v Brně, posledně bytem Steinova 27, dne 23. 11. 1939 je mu vydána zpráva o chování a prospěchu a vystupuje z ústavu, otec je t.č. bez zaměstnání.
Otto Posamentier (psán též Posamenter)
nar. 10. 4. 1927 v Praze - Smíchově, posledně bytem Gelnhausenova 4, studuje v I. C s vyznamenáním, ve II. C je hodnocen soukr. učitelem ve II. pololetí v israel. náboženství známkou výborný, dne 3. 10. 1940 opouští ústav s vyznamenáním na vysvědčení. Poslední bydliště v Telči, nám. Přemysla Otakara II. č. 6, registr. č. 101462. Transportem Av 18. 5. 1942 do Terezína a Az 25. 5. 1942 do Lublinu. Zahynul v Majdanku 11. 9. 1942.
Zdeněk Basch
nar. 21. 2. 1925 v Polné, posledně bytem tamtéž, Sezimovo nám. 12, naposledy studuje ve II. C, prospěl, ale v dalších katalozích není již zapsán. Naposledy pracoval jako automechanik. Registr čís. 101123. Transport Av 18. 5. 1942 do Terezína, Az 25. 5. 1942 do Lublinu. Zahynul v Majdanku 7. 9. 1942.
Otto Beneš
nar. 17. 3. 1926 v Jihlavě, posledně bytem Úvoz 27, na vysvědčení III. A v kolonce náboženství nemá za I. pololetí známku, pozn. "nevyučovalo se," ve II. pololetí chvalitebnou, s pozn. "podle vysvědčení soukromého učitele," dne 28. 6. 1940 je mu vydáno vysvědčení na odchodnou z ústavu, v celkovém hodnocení prospěl.
Ervin Bienenfeld
nar. 11. 9. 1926, v roce 1938 bytem Heineova 12, od r. 1939 ve Staré uličce 1, u náboženství v I. pol. nehodnocen, ve II. pol. se známkou chvalitebnou od soukromého učitele, dne 28. 6. 1940 obdržel vysvědčení na odchodnou ze III. A s prospěchem nedostatečným, což lze chápat jako němý protest proti bezpráví a brutalitě.
Karel Böhm
nar. 14. 12. 1926 v Jihlavě, posledně v Gelnhausenově 8, hodnocen ve výuce israelského náboženství od soukromého učitele až od II. pol. jako dobrý, s celkovým hodnocením prospěl vystupuje po ukončení III. A třídy z ústavu dne 21. 8. 1940.
Josef Doktor
nar. 30. 3. 1926 v Plzni, posledně bytem Jiráskova 10, nedokončil studia ve třídě II. C, školní rok 1938 - 9, pouze je klasifikován za I. pololetí, v katalogu v poznámce je uvedeno, že obdržel dne 30. 11. 1945 duplikát tohoto vysvědčení!
Rudolf Meisel
nar. 25. 10. 1926 v Jihlavě, v r. 1938 bytem v Bezručově ul. 5 (r. 1939 přejmenována na Rámovou), hodnocen soukromým učitelem ve výuce israel. nábož od II. pol. se známkou výbornou, celkové hodnocení ve III. A v roce 1939 - 40 je prospěl, v dalším roce již není uváděn.
Jan (psán též Hanuš) Meissner
nar. 25. 6. 1926 v Brně, bytem ve Třešti 406, v poznámce třídního katalogu je uvedeno, že na žádost matky opouští 6. 2. 1939 ústav ve třídě II. C, školní rok 1938 - 9, a přechází do měšťanské školy ve Třešti. Registr. č. 101780. Transportem Av 18. 5. 1942 do Terezína a Ek 28. 9. 1944 do Osvětimi, kde neznámo kdy zahynul.
Kamila Pernerová
nar. 25. 10. 1929 ve Vídni, posledně bytem Telečská 32, v poznámce třídní knihy II. C, školní rok 1938 - 9, je uvedeno, že na žádost matky vystupuje z ústavu k 11. 4. 1939.
Hana Pollaková
nar. 12. 9. 1926 v Praze - Bubenči, posledně bytem na Masarykově nám. 73, studuje ve II. C s vyznamenáním, pak ve III. B dne 24. 11. 1939 končí studia a ve školním roce 1939 - 40 vystupuje z ústavu, na odchodnou obdržela zprávu o prospěchu a chování.
André Spitzer
nar. 22. 12. 1926 v Jihlavě, bytem v Kostelci u Jihlavy, v poznámce uvedeno, že žák ukončil studium ve školním roce 1938 - 9 a ve třídě II. C opustil ústav k 22. 3. 1939.
Jiří Taussig
nar. 17. 1. 1926 v Jihlavě, bytem Masarykovo nám. 52, ve III. B dne 28. 6. 1940 dostává vysvědčení - prospěl, ale v dalších letech už není uváděn.
Pavel Schütz
nar. 11. 6. 1925 v Jihlavě, bytem Masarykovo nám. 59, ve III. A studuje s vyznamenáním, ve IV. A uvádí otce bez zaměstnání a 24. 11. 1939 ve školním roce 1939 - 40 ohlašuje odchod z ústavu a dostává vysvědčení.
Jiří Spitz
nar. 13. 10. 1925 v Jihlavě, Masarykovo nám. 72, v poznámce třídního katalogu III. A, školní rok 1938 - 9, je uvedeno, že vystoupil 24. 6. 1939 z ústavu.
Věra Weissensteinová
nar. 7. 2. 1925 v Jihlavě, bytem Vrchlického 3, prospěla ve školním roce 1938 - 9 s vyznamenáním, v poznámce katalogu je uvedeno, že dne 4. 9. 1939 opouští po absolvování třídy III. B ústav.
Zdeněk Böhm
nar. 5. 12. 1925 v Jihlavě, bytem Sterlyova 17, v poznámce katalogu III. C je uvedeno, že dne 1. 9. 1939 udělal opravnou zkoušku z českého jazyka, ve IV. C se stěhuje dne 23. 2. 1940 do Nádražní 5 a dne 28. 6. 1940 obdržel vysvědčení s prospěchem nedostatečným a na protest tak ukončil ve školním roce 1939 - 40 svá studia.
Jiří Friedl
nar. 7. 12. 1924 v Jihlavě, bytem Komenského 27, dostudoval třídu IV. C ve školním roce 1939 - 40 a propouštěcí vysvědčení obdržel až dne 13. 11. 1940! Posledně bytem Polná, Karlovo nám. 548, pracoval jako elektrotechnik. Registr č. 101138. Transportem Av 18. 5. 1942 do Terezína, Az 25. 5. 1942 do Lublinu. Zahynul 13. 9. 1942 v Majdanku.
Hanuš Polák
nar. 16. 6. 1925 v Jihlavě, bytem v ulici Matky Boží 37, ve III. C studoval s vyznamenáním, žák opouští školu dne 22. 6. 1940 s vysvědčením ze IV. C za školní rok 1939 - 40, s celkovým hodnocením prospěl. Poslední bydliště Havířská 87. Pracoval jako truhlář. Registr č. 100191. Z Třebíče jel transportem Av 18. 5. 1942 do Terezína, Az 25. 5. 1942 do Lublinu. Zahynul neznámo kde a kdy.
Hanuš Ranschburg
nar. 7. 1. 1925 v Jihlavě, Gelnhausenova 8, ve třídě V. A je hodnocen soukr. učitelem z náboženství a ve II. pol. má známku dobrou, na konci školního roku 1939 - 40 a to dne 28. 6. 1940 odchází z ústavu, celkové hodnocení - prospěl.
Luse Böhmová
nar. 29. 7. 1924 v Jihlavě, dne 5. 12. 1938 vystoupila z ústavu a dostala propouštěcí vysvědčení. Ve třídě IV. A nebyla v pololetí ve školním roce 1938 - 9 již klasifikována.
Arnošt Meissner
nar. 5. 7. 1924 v Brně, bytem ve Třešti 406, po dokončení školní docházky ve třídě IV. B, školní rok 1938 - 9, opouští dne 24. 6. 1939 ústav. Pracuje jako truhlář. Registr. č. 101779. Transportem Av 18. 5. 1942 do Terezína a Ek 28. 9. 1944 do Osvětimi, kde neznámo kdy zahynul.
Marie Picková
nar. 8. 8. 1924 v Jihlavě, Masarykovo nám. 36, v poznámce třídnice IV. B, školní rok 1938 - 9, má uvedeno, že 17. 4. 1939 vystupuje v I. pololetí po klasifikaci z ústavu. Poslední bydliště Telč, Nádražní 56, zaměstnána jako krejčová. Registr. č. 101452. Transportem Av 18. 5. 1942 do Terezína a Eb 18. 5. 1944 do Osvětimi. Zahynula neznámo kdy.
Pavel Bloch
nar. 24. 2. 1923 v Kutné Hoře, bytem Sterlyova 8, má uvedeno bez vyznání, na otcovu žádost vystupuje dne 24. 6. 1939 z ústavu, školní rok 1938 - 9 ukončil ve třídě V. A, prospěch s vyznamenáním.
Zdeňka Herrmannová
nar. 16. 12. 1922 v Jihlavě, bytem Žižkova 11, vystupuje dne 3. 12. 1938 z ústavu, školní rok 1938 - 9 ukončila ve třídě V. A. Posledním transportem se dostala v roce 1939 do Palestiny.
František Meissner
nar. 28. 9. 1923 ve Třešti, bytem Třešť, vystoupil dne 18. 10. 1938 ve školním roce 1938 - 9 z ústavu, začal chodit do třídy V. A, ale nebyl v důsledku odchodu klasifikován.
Pavel Perner
nar. 19. 4. 1923 ve Vídni, bytem Telečská 32, dne 11. 4. 1939 vystoupil z ústavu a dostal pololetní vysvědčení z V. B, školní rok 1938 - 9.
Bedřich Schwarzkopf
nar. 10. 12. 1923 v Jihlavě, bytem Vrchlického 23, v poznámce katalogu uvedeno, že vystoupil z ústavu 31. 1. 1939 a dostal pololetní vysvědčení z V. B, školní rok 1938 - 9.
Arnoštka Subertová
nar. 26. 9. 1923 v Polné, bytem tamtéž Palackého 149, v poznámce třídnice je uvedeno, že odchází z ústavu k 17. 6. 1939 po ukončení školního roku 1938 - 9, třída V. B, hodnocení - prospěla.
Renata Ruth Weissensteinová
nar. 29. 11. 1923 v Praze, bytem Jihlava, nám. Svobody 4, vystoupila z ústavu 7. 2. 1939 a dostala pololetní vysvědčení z V. B třídy, prospěch s vyznamenáním, nedokončený školní rok 1938 - 9. Provdána Borová. Zdravotní sestra, posledně bytem Příseka 64. Registr. č. 100224. Transportem Av 18. 5. 1942 do Terezína, kde se dočkala osvobození.
Luba Kárnetová
nar. 10. 8. 1922 v Brně, v katalogu bez vyznání, bytem Jihlava, Steinova 45, vystoupila na konci školního roku 1938 - 9 z ústavu, posledně byla ve třídě VI. A.
Rafael Fuchs
nar. 10. 3. 1923 v Praze - Karlíně, bytem Vrchlického 23 a pak Švehlova ul., přestoupil do jihl. gymnasia 29. 9. 1937 ze Spolkového židovského refer. reálného gymnasia v Brně, na žádost otce odchází z ústavu 26. 6. 1939 ze třídy VI. B, školní rok 1938 - 9, v celkovém hodnocení prospěl.
Blanka Kačerová
nar. 4. 5. 1921 v Holicích, bytem Goethova 8, studia ukončila ve třídě VII. A, školní rok 1938 - 9, celkově prospěla, v dalším školním roce už nenastoupila. Celá rodina byla přestěhována do Prahy. Všichni zahynuli v Osvětimi.
Liselotte Sandrová
nar. 30. 8. 1921 v Jihlavě, bytem Steinova 17, náboženství neuvedla, dne 16. 1. 1939 vystoupila z ústavu ze třídy VII. A, školní rok 1938 - 9, a dostala propouštěcí vysvědčení, v poznámce třídní knihy je uvedeno, že 6. 2. 1947 převzala duplikát!
Ferry Spitzer
nar. 10. 11. 1920 v Brně, bytem Úřednická 1, obdržel dne 24. 6. 1939 vysvědčení na odchodnou za školní rok 1938 - 9 ze třídy VII. A a dne 17. 9. 1939 obdržel ještě duplikát.
Vítězslav Fischmann
nar. 17. 11. 1919 ve Vídni, bytem Žižkova 16, na vysvědčení VIII. B má hodnocení prospěl, dokončil tak školní rok 1938 - 9 a tím absolvoval celé české gymnasium. Uprchl z Osvětimi a jako vojín Svobodovy armády se dočkal osvobození.
Hanuš Grünberger
nar. 26. 1. 1921 ve Třebíči, bytem Telečská 32, prospěch v VIII. B s vyznamenáním a tak úspěšně dokončil studia na českém gymnasiu ve školním roce 1938 - 9.
Ema Marie Polláková
nar. 11. 2. 1927 v Bezděčíně, otec Maxmilián pocházel ze staré židovské rodiny a byl později pokřtěn, uvedeno řím. kat. vyznání, jmenovaná nastoupila pouze do I. A třídy ve škol. roce 1938 - 9, ale dále nepokračovala. Její otec spáchal krátce po okupaci 30. 3. 1939 sebevraždu, aby tak zachránil rodinu před očekávaným neblahým osudem, což se mu podařilo.
Hana (později Johanna) Bernerová
nar. 4. 10. 1922 ve Světlé nad Sázavou, Steinova 45, bez vyznání, v úřed. spisech židovské, ve třídě VI. A dne 9. 1. 1939 vystoupila a dostala propouštěcí vysvědčení. Dne 28. 6. 1941 se celá rodina přestěhovala do Prahy.
Pro mnohé tyto studenty to byla poslední léta jejich života. Holocaust přežila jen hrstka. O některých z nich není doposud nic známo. Několika prý se podařilo na poslední chvíli opustit různými způsoby území protektorátu. A ani po ukončení války se mnozí z nich nedočkali vytoužené chvíle radosti a klidu. Na ně, a na ten čas, neměli bychom nikdy zapomínat...

Ladislav VILÍMEK, Rounek 25, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou


Zpět nahoru na začátek stránky


Z jihlavských archivů:
Pro servery Regionalist a Iglau.cz exklusivně píše
Ladislav Vilímek...

(Další desítky článků Ladislava Vilímka viz. také v rubrice Iglau.cz Jihlavské letopisy...")

26. leden 2013Glosa
(Leo Švančara)
Dneškem jsme legalisovali nacikomunismus
Před 14 dny bych považoval volbu Zemana za presidenta za poměrně neutrální, až snad tu lepší možnost... A v těch 14 dnech neuvěřitelné kampaně jsme dostali jakoby zázrakem z Nebes ještě jednu šanci - a nejspíše v naší generaci tu poslední.
Pokračování . . .
Diskuse čtenářů Iglau.cz:
Regionalist-Iglau
- poslední příspěvek přidán 6.10.2010 (21:24)
Kácení v Jihlavě
- poslední příspěvek přidán 7.4.2010 (07:31)