Homeopatický eshop:

  Nehody, krimi:

Jihlava - nehody, krimi, policie, hasiči... Jihlava - doprava

  Dopravní informace:

  Další zprávy z Jihlavy:

Jihlava - náměstí...

  Kultura v Jihlavě:

Jihlava - kultura...

  Jihlava - Revue:

Jihlava - denní zpravodajství:

R E K L A M A :


Sdílet tento článek
Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
Klášterní inventář byl po vyhodnocení ponechán z větší části pro potřeby studentského internátu, který byl po likvidaci kláštera přemístěn do těchto prostor. V této souvislosti je zajímavý dopis s označením "Tajné", který odeslal krajský církevní tajemník B. Souček dne 21. července 1950 tehdejšímu církevnímu tajemníku JNV v Jihlavě, Aloisu Honsovi. Nadepsán byl: "Vyklizené klášterní objekty v Jihlavském kraji - přidělení" a obsahoval informaci vládní dislokační komise z 27. června 1950 o přidělení zdejšího minoritského kláštera Jednotnému národnímu výboru (JNV) v Jihlavě.
Samostatnou kapitolou byla zdejší knihovna. Její likvidaci byli dne 28. června 1950 přítomni : členka kontrolní trojky O. Křivánková, zástupce SÚC-KNV Brno Josef Mikešík a odborná komise PhDr. Karel Vetterle, ředitel Zemské univenrsitní knihovny v Brně, PhDr. Karel Krejčí, přednosta galerie Moravského muzea Brno a PhDr. A. Král, ředitel Umělecko-průmyslového muzea v Brně. Tehdy bylo konstatováno, že knihovna bude prohlédnuta odborníky později. Umělecké předměty, obrazy a sochy, zasluhují prý "zachování z důvodů dokumentárních". Celkem jich bylo napočítáno 27 ks nevalné umělecké ceny. Na klášterní chodbě a v kapli bylo upozorněno na biedermayerovský nábytek, vysoké stojací hodiny z konce 18. století, řezaný malý oltář z konce 17. století, další 4 obrazy a 2 mohutné cínové svícny z 18. století, všechny měly být přemístěny na doporučení PhDr. Krále do jihlavského muzea.
Další prohlídka se konala 30. srpna 1950 a zúčastnili se jí : zmocněnec Státního úřadu pro věci církevní Čeněk Kučera a zástupce Zemské universitní knihovny v Brně Antonín Kučera. Podle zápisu byly nalezeny 3 rokopisy z 18. století, 6 inkunabulí a 4 paleotypy. Knihy vhodné pro Universitní knihovnu byly vytříděny zvlášť, knihy kulturně-historicky bezcenné byly vyřazeny. K prohlídce archiválií byl podle protokolu z 2. srpna 1950 přizván vedle zmocněnce Č. Kučery také ředitel Zemského archivu v Brně Dr. Vincenc Sameš, který pak převzal dvě krabice pergamenů, svazek rukopisných záznamů historického obsahu a dvě kovové bedny obsahující údajný archiv kláštera. Následně byl nový administrátor zdejší fary P. Nosek vyzván, aby do konce srpna 1950 připravil k prohlídce veškeré rukopisné knihy a listiny, z nichž by byly vytříděny případné další klášterní archiválie. Dr. Sameš byl tehdy toho mínění, že nalezené písemnosti "jsou jen pouhým zlomkem klášterního archivu".
Některé položky z klášterního inventáře obdržely jihlavské instituce a úřady. Městské muzeum získalo 4 barokní knihovní skříně a jednu novou. Podle protokolu z 18. října 1950 odebrala Charita Praha II., Vladislavova 12, zastoupená Josefem Bartošem, za přítomnosti okres. církevního tajemníka A. Honse a zmocněnce Č. Kučery cca 200 různých "devotionálních předmětů" počínaje 99 obrazy, 11 kříži až po starý heligon a 3 harmonia.
Na tomto místě je třeba připomenout "zázračný kříž", o kterém se zmínil v roce 1926 archivář JUDr. Emanuel Schwab v Igel-Landu. O jeho osudu mi není nic známo a ani v době mého ministrování se o něm nehovořilo. Zajímavé svědectví o něm však přinesly Jihlavské listy v roce 1936. S odvoláním na staré klášterní zápisky se jednalo o starý krucifix, který v roce 1541 ukázal prior tohoto kláštera Dominicus Battiferus de Irigesto, rodák ze Slavonic, jistému jihlavskému učenci Joanu Kergegliovi. Šlo o zázračný kříž, na němž měl Ukřižovaný "dlouhý vlas na hlavě, který po všechna léta mu přirůstal", jak o tom vydal svědectví sám prior. Když celé město i s klášterem v roce 1523 vyhořelo, oheň prý kříži neublížil, což učenec v tom roce 1541 potvrdil.
Některé zabavené písemnosti se dodnes nacházejí v Moravském zemském archivu v Brně. Podle výčtu z roku 1954 jde o 15 pergamenových listin, 39 knih a 19 kartonů papírového materiálu z let 1379-1938, z nichž nejdůležitější jsou inventáře kláštera, pamětní protokol od r. 1711, kronika od r. 1822 a zajímavé historické poznámky k dějinám Moravy 18. století. Není jistě bez zajímavosti, že úvod k inventáři čís. E 50 je doplněn následující stručnou historií kláštera : První minoritský klášter na Moravě zřídil prý podle starých domácích kronik král Přemysl Otakar I. roku 1221 a povolal do něho mnichy z Itálie. Listinně je však klášter doložen až r. 1243. V roce 1355 vyhořel a v pozdějších staletích prý byl jeho úpadek takový, že řád pomýšlel na jeho opuštění. I po Bílé Hoře klášter dále živořil, neboť mu nebyly vráceny statky zabavené za povstání. Roku 1784 byla u kláštera zřízena fara. V letech 1928-1933 byl nově přestavěn. Tolik slova některého z brněnských archivářů.
Počátkem padesátých let došlo v Jihlavě k omezování průvodů Božího Těla, Vzkříšení a poutí na Jánský kopeček. Konají se pouze uvnitř nebo kolem kostela, někdy jen ke 3 oltářům. Poutě na Křemešník se začínaly až od kříže za hlavním hřbitovem za hranicemi města. Opět je vodil kostelník p. Středa. Byly zakázány prosebné průvody do polí. Křty novorozenců byly z nemocnice převedeny do kostelů. Na tomto místě je třeba poznamenat, že kříž na rozcestí Pelhřimov-Rantířov byl v průběhu 60. let 20. století odstraněn a později byl v tomto prostoru zbudován památník osvoboditelů s tankem, který byl po roce 1989 zbourán.
Ve svatojakubské kronice je r. 1953 připomenut dlouholetý a obětavý zdejší kostelník pan Alois Středa, který bydlel ve Znojemské ulici čís. 22. Velký organizítor procesí na Křemešník, do Plander a na jiná poutní místa a ochránce a pečovatel o památky, především kapličky a kříže v okolí Jihlavy.
V roce 1953 přešel na zdejší faru jako kaplan P. František Řezníček, když předtím krátce působil u sv. Jakuba. Po roce 1948 byl dva roky internován v Bohosudově, Želivu a Oseku. Pro nemoc byl propuštěn a jako jihlavský rodák pobýval doma u své matky. Později se opět vrátil na svatojakubskou faru.
V roce 1955 došlo k malé rozepři mezi farou Matky Boží u minoritů a farou u sv. Jakuba. Týkalo se to pohřbívání věřících z těchto dvou farností, kteří zemřeli v nemocnici. Zdejší P. Jakub Bílý se v té věci obrátil na kapitulní konsistoř, což podle svatojakubské fary se dalo vyřešit osobní návštěvou. Od té doby každá z far pohřbívala svoje farníky.
V roce 1957 se konala slavnost 700 let konsekrace kostela sv. Jakuba. Jedno ze slavnostních kázání měl brněnský minorita P. Norbert Škrdlík, kdysi kaplan u jihlavských minoritů.
V roce 1958 zdejší farář P. Jakub Bílý spolu s P. Oldřichem Medem od sv. Jakuba oblékali do rakve zemřelého svatojakubského faráře P. Šírka, který náhle skonal v nemocnici v Kutné Hoře na srdeční infarkt. Jmenovaný byl dne 1. srpna po smutečním obřadu a průvodu od kostela sv. Jakuba až na ústřední hřbitov uložen do tamního premonstrátského hrobu. Téhož roku bylo dovoleno P. Řezníčkovi zřídit v Domově důchodců na Lesnově křížovou cestu. Toho roku zde působili - administrátor P. Jakub Bílý a kaplani P. Jaroslav Veselý a P. Metoděj František Řezníček OFM. Někteří z nich vyučovali na jihlavských školách náboženství.
V roce 1959 přešel P. Řezníček na svatojakubskou faru a byl pověřen působením ve Vilánci a v Rančířově. V lednu náhle zemřel administrátor P. Jakub Bílý. Pohřeb měl v Dolním Újezdě u Mor. Budějovic. Kapitulní vikář vyřešil situaci tím, že děkana Kubíčka od sv. Jakuba ustanovil excurrendo administrátorem pro obě jihlavské farnosti. Tehdy bylo mínění všeho kněžstva takové, že administrátorem měl být ustanoven P. Jaroslav Veselý, který na zdejší faře dlouhá léta působil a nesl vždy onus diei et aestus, což se ale nestalo. Alespoň né na papíře, jak uvádí kronikář. De facto však děkan Kubíček vládl u Matky Boží jen nominaliter, kdežto skutečnou správu tohoto kostela vedl P. Veselý. Jinak odtud docházeli kněží do Malého Beranova.
Za administrátora zde nakonec nastoupil P. Alois Kadlec, dosavadní farář ve Vílanci. Podobně jako P. Veselý vyučoval náboženství na jihlavských školách a to až do června 1960. Potom mu bylo nařízeno, že může zajíždět pouze do Vysoké a nikam jinam. P. Veselý tak musel zastat vyučování náboženství na všech přidělených školách v Jihlavě, především na jedenáctiletkách. V prosinci dostal P. Kadlec od ONV povolení, aby mohl docházet do nemocnice a zaopatřovat tam své farníky. Je zajímavé, že roční počet svatých přijímání se ve zdejší farnosti pohyboval kolem 40.000.
V následujícím roce 1961 byl vydán pelhřimovským církevním tajemníkem zákaz konání pouťového procesí na Křemešník z důvodů narušení dopravy na uvedené trase, přestože ONV Jihlava tuto akci povolil. Toho roku byl na nádraží zatčen 17. července P. Řezníček a odsouzen k 6 letům pro udržování styků se svými bývalými spolubratry. Jinak P. Jaroslav Veselý vypomáhal svatojakubské faře s výukou náboženství a v neděli vykonával v Hybrálci bohoslužby. Během posledních několika let docházelo k výtržnostem při půlnočních a tak v roce 1961 byla policie poprvé požádána o dozor.
- dokončení v pondělí 30. června -
Ladislav VILÍMEK


poslední názory v diskusi k tomuto článku:
17.8. 2018 (01:42) qiczhh : aqCEpH stfugdunvyev, [url=http://innkvpvjfsvn.com/]innkvpvjfsvn[/url], [link=http://xuubcfkqjlea.com/]xuubcfkqjlea[/link], http://zfwmrkdoedez.com/
16.8. 2018 (23:50) qothondi : sPgpMl vjkfjzrubqwm, [url=http://rzfbmdyhjxdx.com/]rzfbmdyhjxdx[/url], [link=http://bxgryvebdavi.com/]bxgryvebdavi[/link], http://gveewetulxcl.com/
16.8. 2018 (22:39) etcgvmk : XvwPck ffcjdcggqgzn, [url=http://ylpfsdljylmz.com/]ylpfsdljylmz[/url], [link=http://casizzcyvxem.com/]casizzcyvxem[/link], http://qnvffohwffib.com/
16.8. 2018 (20:58) sddqxbkl : rPT0a4 cmekgonhcgjm, [url=http://ewqkzastlrso.com/]ewqkzastlrso[/url], [link=http://rlwvplrarkmi.com/]rlwvplrarkmi[/link], http://zldwfqhtbqxr.com/
9.8. 2018 (15:23) Denny : I can't stand football viagra advertised on sirius radio Hazem el-Beblawi, a 76-year-old liberal economist appointedinterim prime minister last week, is tapping technocrats andliberals for an administration to govern under a temporaryconstitution until parliamentary elections in about six months.
9.8. 2018 (14:47) Paige : How do you spell that? viagra 150online Now that I do bath and bed every night, I’ve revised my opinion of my father. I’d prefer to be in my home office every evening, toiling away, but I recognise how selfish that would be.
9.8. 2018 (14:47) Arron : The manager buy viagra online without prescription paypal Other climate scientists contacted by Climate Central who were not involved in the new study said the new work is consistent with other emerging evidence showing that natural climate variability involving the equatorial Pacific Ocean may be a key factor in modifying the rate of surface warming worldwide.
9.8. 2018 (14:21) Roland : I'd like to open a personal account viagra profits The National Development and Reform Commission (NDRC) would look at industries that have an impact on the lives ofordinary Chinese, China Central Television (CCTV) quoted XuKunlin, head of the anti-monopoly bureau at the NDRC, as sayingon one of its programmes.
9.8. 2018 (14:13) Stevie : I really like swimming how to buy viagra in canada yahoo “We were warned in June (about the program) and we reacted strongly but obviously we need to go further,” Fabius said. “We must quickly assure that these practices aren’t repeated.”
9.8. 2018 (14:11) Rodolfo : Punk not dead how old do you have to be to buy viagra Even in the latter days of his management, even after the player had retired, he managed to fill the Scholes-shaped hole in his side in the best way possible: he persuaded him to come back and play once more.
9.8. 2018 (13:45) Hector : I like it a lot viagra price in vancouver OGX missed a $44.5 million bond interest payment this week,and analysts and sources have told Reuters the company is likelyto run out of cash this month and is preparing to file forbankruptcy within the next 30 days. (Editing by Jeffrey Benkoe)
9.8. 2018 (13:39) Charley : Could you ask her to call me? herbal pills that work like viagra A wannabe Al Qaeda terrorist who vowed, "We will not stop until we attain victory or martyrdom" before trying to blow up the Federal Reserve Bank in Manhattan was sentenced Friday to 30 years in prison.
9.8. 2018 (13:35) Mitchell : Are you a student? how long does it take for generic viagra to work “We have to make sure there are no setbacks,'” Woodson said. “That’s the key to making sure he continues to build on this. If there are no setbacks, we hope he’ll be out there for opening night. We’ll have some practice time prior to us opening up and we’ll scrimmage a lot more, and then we’ll try to tailor some minutes from the scrimmages that will carry over to the regular season. It’s a day at a time.'”
9.8. 2018 (13:19) Lily : On another call do i need a prescription for viagra in the philippines Campos is well-regarded by business leaders, and his party was part of Rousseff's governing coalition until earlier this year. He broke ranks after criticizing her for excessive intervention in Brazil's economy, which has struggled with slow growth since Rousseff took office in early 2011.
9.8. 2018 (13:10) Freddie : Who would I report to? is it safe to take 200mg of viagra China's second quarter economic growth cooled to 7.5 percent from a year ago as expected, while other figures showed a healthy rise in retail sales and a minor undershoot of forecasts in industrial output.
9.8. 2018 (13:04) Norris : I'd like to order some foreign currency how to get free samples of viagra Mr Hannam has bought stakes in Runway Innovations Limited and Heathrow Hub Limited, the two companies behind th

další příspěvky v diskusi >>

  Další denní zpravodajství na Iglau.cz:

 • 29.8.2014 (09:23)
  Výstava Hrady česko-rakouského pomezí v jihlavské galerii
 • 29.8.2014 (09:17)
  Rekordní víkend na záchytce v Jihlavě
 • 27.8.2014 (22:29)
  Mezinárodní noc pro netopýry v Zoo Jihlava
 • 27.8.2014 (22:27)
  Střípky Afriky v jihlavské zoo
 • 3.7.2014 (15:59)
  Návštěvníci v Zoo Jihlava byli přítomni narození malého tuleně
 • 27.8.2013 (21:19)
  Prázdniny končí v zoo
 • 27.8.2013 (21:15)
  Rozloučení s prázdninami na Vodním ráji v sobotu
 • 20.8.2013 (15:58)
  Letní noc v zoo se vydařila
 • 14.8.2013 (22:03)
  Neobvyklá interaktivní výstava PodpoVRCHem
 • 14.8.2013 (09:09)
  Prázdniny v jihlavském dětském domově
 • 27.7.2013 (12:01)
  Jihlavské museum vystaví krojované panenky
 • 27.7.2013 (11:52)
  Výstava Pomalý posun v galerii Alternativa v Jihlavě
 • 25.8.2009 (13:31)
  Dopravní podnik v Jihlavě obnovuje vozový park
 • 22.7.2009 (17:11)
  Senátoři ODS chtějí zvýšit počet trestných bodů pro řidiče na 18
 • 13.7.2009 (15:10)
  Policisté u Želetavy budou kontrolovat vozidla
 • 20.7.2008 (20:22)
  Vysočina je kvůli opravám obtížně průjezdná
 • 13.7.2008 (23:36)
  Věčné světlo vzpomínek
 • 12.7.2008 (09:04)
  Lítost básnického génia
 • 9.7.2008 (11:45)
  Rychlíky Praha - Brno se v pátek vrátí na původní trasu
 • 30.6.2008 (23:41)
  O jedné z nejstarších vsí na Jihlavsku - Bradlo
 • 3.8.2007 (00:07)
  Informace o dopravních omezeních e-mailem
 • 25.7.2007 (21:29)
  Na památku těch dní... (k P. Jakubu Demlovi)
 • 22.7.2007 (23:28)
  Nový prodejní terminál dopravního podniku
 • 22.7.2007 (22:19)
  Nové spoje DPMJ mimo město
 • 22.7.2007 (22:18)
  Nádraží v Havlíčkově Brodě modernější

 • Publicistika:

  Krátké ohlédnutí za Augustem Prokopem
  Čas neúprosně utíká a tak až nyní, více jak s měsíčním zpožděním, můžeme si připomenout 170. výročí narození významného jihlavského rodáka, Augusta Prokopa. Narodil se 15. srpna 1838 v Jihlavě na dnešním Masarykově náměstí čís.54.

  celý text článku...

  26. leden 2013Glosa
  (Leo Švančara)
  Dneškem jsme legalisovali nacikomunismus
  Před 14 dny bych považoval volbu Zemana za presidenta za poměrně neutrální, až snad tu lepší možnost... A v těch 14 dnech neuvěřitelné kampaně jsme dostali jakoby zázrakem z Nebes ještě jednu šanci - a nejspíše v naší generaci tu poslední.
  Pokračování . . .

  R E K L A M A :
  Nový fotografický web Tomáše Blažka
  6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
  Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

  • zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!  výdělek na internetu

  Astrologie, hermetika:
  NEJČASTĚJŠÍ VAŠE ODTÁZKY:
  (astrologie, EFT, aktivní formace
  vašeho podvědomí, hypnosa, horoskopy...)

  • Co je podmínkou, aby člověk uměl vykládat horoskopy ? »
  - 5 příspěvků,
  naposledy přidán 2.6.2011 (19:36)

  • Je postavení mých hvězd osudové a nevyhnutelné? »
  - 2 příspěvky,
  naposledy přidán 12.2.2009 (15:24)

  • Co je to EFT »
  - 2 příspěvky,
  naposledy přidán 12.2.2009 (15:24)


  Užitečné informace z Jihlavy:

  Úřady v Jihlavě:

  Jihlava - kultura, zábava:

  Jihlava - ostatní:

  Jihlava, zajímavosti: