Homeopatický eshop:

  Nehody, krimi:

Jihlava - nehody, krimi, policie, hasiči... Jihlava - doprava

  Dopravní informace:

  Další zprávy z Jihlavy:

Jihlava - náměstí...

  Kultura v Jihlavě:

Jihlava - kultura...

  Jihlava - Revue:

Jihlava - denní zpravodajství:

R E K L A M A :


Sdílet tento článek
Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
Klášterní inventář byl po vyhodnocení ponechán z větší části pro potřeby studentského internátu, který byl po likvidaci kláštera přemístěn do těchto prostor. V této souvislosti je zajímavý dopis s označením "Tajné", který odeslal krajský církevní tajemník B. Souček dne 21. července 1950 tehdejšímu církevnímu tajemníku JNV v Jihlavě, Aloisu Honsovi. Nadepsán byl: "Vyklizené klášterní objekty v Jihlavském kraji - přidělení" a obsahoval informaci vládní dislokační komise z 27. června 1950 o přidělení zdejšího minoritského kláštera Jednotnému národnímu výboru (JNV) v Jihlavě.
Samostatnou kapitolou byla zdejší knihovna. Její likvidaci byli dne 28. června 1950 přítomni : členka kontrolní trojky O. Křivánková, zástupce SÚC-KNV Brno Josef Mikešík a odborná komise PhDr. Karel Vetterle, ředitel Zemské univenrsitní knihovny v Brně, PhDr. Karel Krejčí, přednosta galerie Moravského muzea Brno a PhDr. A. Král, ředitel Umělecko-průmyslového muzea v Brně. Tehdy bylo konstatováno, že knihovna bude prohlédnuta odborníky později. Umělecké předměty, obrazy a sochy, zasluhují prý "zachování z důvodů dokumentárních". Celkem jich bylo napočítáno 27 ks nevalné umělecké ceny. Na klášterní chodbě a v kapli bylo upozorněno na biedermayerovský nábytek, vysoké stojací hodiny z konce 18. století, řezaný malý oltář z konce 17. století, další 4 obrazy a 2 mohutné cínové svícny z 18. století, všechny měly být přemístěny na doporučení PhDr. Krále do jihlavského muzea.
Další prohlídka se konala 30. srpna 1950 a zúčastnili se jí : zmocněnec Státního úřadu pro věci církevní Čeněk Kučera a zástupce Zemské universitní knihovny v Brně Antonín Kučera. Podle zápisu byly nalezeny 3 rokopisy z 18. století, 6 inkunabulí a 4 paleotypy. Knihy vhodné pro Universitní knihovnu byly vytříděny zvlášť, knihy kulturně-historicky bezcenné byly vyřazeny. K prohlídce archiválií byl podle protokolu z 2. srpna 1950 přizván vedle zmocněnce Č. Kučery také ředitel Zemského archivu v Brně Dr. Vincenc Sameš, který pak převzal dvě krabice pergamenů, svazek rukopisných záznamů historického obsahu a dvě kovové bedny obsahující údajný archiv kláštera. Následně byl nový administrátor zdejší fary P. Nosek vyzván, aby do konce srpna 1950 připravil k prohlídce veškeré rukopisné knihy a listiny, z nichž by byly vytříděny případné další klášterní archiválie. Dr. Sameš byl tehdy toho mínění, že nalezené písemnosti "jsou jen pouhým zlomkem klášterního archivu".
Některé položky z klášterního inventáře obdržely jihlavské instituce a úřady. Městské muzeum získalo 4 barokní knihovní skříně a jednu novou. Podle protokolu z 18. října 1950 odebrala Charita Praha II., Vladislavova 12, zastoupená Josefem Bartošem, za přítomnosti okres. církevního tajemníka A. Honse a zmocněnce Č. Kučery cca 200 různých "devotionálních předmětů" počínaje 99 obrazy, 11 kříži až po starý heligon a 3 harmonia.
Na tomto místě je třeba připomenout "zázračný kříž", o kterém se zmínil v roce 1926 archivář JUDr. Emanuel Schwab v Igel-Landu. O jeho osudu mi není nic známo a ani v době mého ministrování se o něm nehovořilo. Zajímavé svědectví o něm však přinesly Jihlavské listy v roce 1936. S odvoláním na staré klášterní zápisky se jednalo o starý krucifix, který v roce 1541 ukázal prior tohoto kláštera Dominicus Battiferus de Irigesto, rodák ze Slavonic, jistému jihlavskému učenci Joanu Kergegliovi. Šlo o zázračný kříž, na němž měl Ukřižovaný "dlouhý vlas na hlavě, který po všechna léta mu přirůstal", jak o tom vydal svědectví sám prior. Když celé město i s klášterem v roce 1523 vyhořelo, oheň prý kříži neublížil, což učenec v tom roce 1541 potvrdil.
Některé zabavené písemnosti se dodnes nacházejí v Moravském zemském archivu v Brně. Podle výčtu z roku 1954 jde o 15 pergamenových listin, 39 knih a 19 kartonů papírového materiálu z let 1379-1938, z nichž nejdůležitější jsou inventáře kláštera, pamětní protokol od r. 1711, kronika od r. 1822 a zajímavé historické poznámky k dějinám Moravy 18. století. Není jistě bez zajímavosti, že úvod k inventáři čís. E 50 je doplněn následující stručnou historií kláštera : První minoritský klášter na Moravě zřídil prý podle starých domácích kronik král Přemysl Otakar I. roku 1221 a povolal do něho mnichy z Itálie. Listinně je však klášter doložen až r. 1243. V roce 1355 vyhořel a v pozdějších staletích prý byl jeho úpadek takový, že řád pomýšlel na jeho opuštění. I po Bílé Hoře klášter dále živořil, neboť mu nebyly vráceny statky zabavené za povstání. Roku 1784 byla u kláštera zřízena fara. V letech 1928-1933 byl nově přestavěn. Tolik slova některého z brněnských archivářů.
Počátkem padesátých let došlo v Jihlavě k omezování průvodů Božího Těla, Vzkříšení a poutí na Jánský kopeček. Konají se pouze uvnitř nebo kolem kostela, někdy jen ke 3 oltářům. Poutě na Křemešník se začínaly až od kříže za hlavním hřbitovem za hranicemi města. Opět je vodil kostelník p. Středa. Byly zakázány prosebné průvody do polí. Křty novorozenců byly z nemocnice převedeny do kostelů. Na tomto místě je třeba poznamenat, že kříž na rozcestí Pelhřimov-Rantířov byl v průběhu 60. let 20. století odstraněn a později byl v tomto prostoru zbudován památník osvoboditelů s tankem, který byl po roce 1989 zbourán.
Ve svatojakubské kronice je r. 1953 připomenut dlouholetý a obětavý zdejší kostelník pan Alois Středa, který bydlel ve Znojemské ulici čís. 22. Velký organizítor procesí na Křemešník, do Plander a na jiná poutní místa a ochránce a pečovatel o památky, především kapličky a kříže v okolí Jihlavy.
V roce 1953 přešel na zdejší faru jako kaplan P. František Řezníček, když předtím krátce působil u sv. Jakuba. Po roce 1948 byl dva roky internován v Bohosudově, Želivu a Oseku. Pro nemoc byl propuštěn a jako jihlavský rodák pobýval doma u své matky. Později se opět vrátil na svatojakubskou faru.
V roce 1955 došlo k malé rozepři mezi farou Matky Boží u minoritů a farou u sv. Jakuba. Týkalo se to pohřbívání věřících z těchto dvou farností, kteří zemřeli v nemocnici. Zdejší P. Jakub Bílý se v té věci obrátil na kapitulní konsistoř, což podle svatojakubské fary se dalo vyřešit osobní návštěvou. Od té doby každá z far pohřbívala svoje farníky.
V roce 1957 se konala slavnost 700 let konsekrace kostela sv. Jakuba. Jedno ze slavnostních kázání měl brněnský minorita P. Norbert Škrdlík, kdysi kaplan u jihlavských minoritů.
V roce 1958 zdejší farář P. Jakub Bílý spolu s P. Oldřichem Medem od sv. Jakuba oblékali do rakve zemřelého svatojakubského faráře P. Šírka, který náhle skonal v nemocnici v Kutné Hoře na srdeční infarkt. Jmenovaný byl dne 1. srpna po smutečním obřadu a průvodu od kostela sv. Jakuba až na ústřední hřbitov uložen do tamního premonstrátského hrobu. Téhož roku bylo dovoleno P. Řezníčkovi zřídit v Domově důchodců na Lesnově křížovou cestu. Toho roku zde působili - administrátor P. Jakub Bílý a kaplani P. Jaroslav Veselý a P. Metoděj František Řezníček OFM. Někteří z nich vyučovali na jihlavských školách náboženství.
V roce 1959 přešel P. Řezníček na svatojakubskou faru a byl pověřen působením ve Vilánci a v Rančířově. V lednu náhle zemřel administrátor P. Jakub Bílý. Pohřeb měl v Dolním Újezdě u Mor. Budějovic. Kapitulní vikář vyřešil situaci tím, že děkana Kubíčka od sv. Jakuba ustanovil excurrendo administrátorem pro obě jihlavské farnosti. Tehdy bylo mínění všeho kněžstva takové, že administrátorem měl být ustanoven P. Jaroslav Veselý, který na zdejší faře dlouhá léta působil a nesl vždy onus diei et aestus, což se ale nestalo. Alespoň né na papíře, jak uvádí kronikář. De facto však děkan Kubíček vládl u Matky Boží jen nominaliter, kdežto skutečnou správu tohoto kostela vedl P. Veselý. Jinak odtud docházeli kněží do Malého Beranova.
Za administrátora zde nakonec nastoupil P. Alois Kadlec, dosavadní farář ve Vílanci. Podobně jako P. Veselý vyučoval náboženství na jihlavských školách a to až do června 1960. Potom mu bylo nařízeno, že může zajíždět pouze do Vysoké a nikam jinam. P. Veselý tak musel zastat vyučování náboženství na všech přidělených školách v Jihlavě, především na jedenáctiletkách. V prosinci dostal P. Kadlec od ONV povolení, aby mohl docházet do nemocnice a zaopatřovat tam své farníky. Je zajímavé, že roční počet svatých přijímání se ve zdejší farnosti pohyboval kolem 40.000.
V následujícím roce 1961 byl vydán pelhřimovským církevním tajemníkem zákaz konání pouťového procesí na Křemešník z důvodů narušení dopravy na uvedené trase, přestože ONV Jihlava tuto akci povolil. Toho roku byl na nádraží zatčen 17. července P. Řezníček a odsouzen k 6 letům pro udržování styků se svými bývalými spolubratry. Jinak P. Jaroslav Veselý vypomáhal svatojakubské faře s výukou náboženství a v neděli vykonával v Hybrálci bohoslužby. Během posledních několika let docházelo k výtržnostem při půlnočních a tak v roce 1961 byla policie poprvé požádána o dozor.
- dokončení v pondělí 30. června -
Ladislav VILÍMEK


poslední názory v diskusi k tomuto článku:
11.5. 2018 (19:38) Judi : JIceSJ https://www.genericpharmacydrug.com
7.1. 2018 (22:48) GoldenTabs : 5VR3Cy https://goldentabs.com/
2.12. 2017 (12:25) UdYoCSqsbkWQv : ZSfS9W khqrfiewjpec, [url=http://ycwmbpvhmlfo.com/]ycwmbpvhmlfo[/url], [link=http://frwdajwzkjgt.com/]frwdajwzkjgt[/link], http://noeqnminlwsf.com/
30.7. 2017 (23:21) JimmiXzSqc : WiABW3 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
28.9. 2014 (21:16) dFSUMdsTnPPiZgKUmT : Ow6ac9 luqilotlhsdj, [url=http://bnjugfbqgqee.com/]bnjugfbqgqee[/url], [link=http://xlqhqlebratb.com/]xlqhqlebratb[/link], http://svdqnydvbgym.com/
8.4. 2014 (16:52) hxvmxuqjar : 7Qn5PM xtrdsqcihlzl, [url=http://hdtdrjgrchpz.com/]hdtdrjgrchpz[/url], [link=http://bssbkvgohswp.com/]bssbkvgohswp[/link], http://zfbmmbihetno.com/
30.3. 2014 (10:38) Vzngxwil : , Pay Day Loan, [url=http://topvideogamesnow.com]Pay Day Loan[/url], 0062, UK Payday Loans, [url=http://apaydayloanst.com]UK Payday Loans[/url], 221138,
7.9. 2013 (04:33) hcLGDVPFdNsVasoM : SYeVi5 Enjoyed every bit of your article.Really looking forward to read more. Want more.
13.4. 2013 (21:46) UtHoZobZBTl : kunnu je mai manta hu ki aap ko bahut good aur gaanpure baate pata hey aap ne jjnaakri share karne ka liye dayanvad maine aap ki ek post dekhi jisme aap ne likha hey ki aap free me net use karte hey aagar aap ko koi pareshani na ho to vo mobile no par share kar sakte hey vase muje bhi relince ka net free kanne ki trick pata hey plese share thank you by ankit my mob no(9889725909)
9.4. 2013 (06:37) OSKYuWYW : Determine the design of the that you want to pcuhrase. A drug that can induce memory loss, distorted perception, trouble with thinking and problem solving, loss of motor skills, decrease in muscle strength, increased heart rate, and anxiety 3. When you're done eating, you can clean the Perfect Plus pressure cooker in no time, since the whole technology is safe and sound in the handle, all you have to do is remove it from the lid, wash it and the pot and lid can go into the dish washer.my site -
13.3. 2011 (08:34) TDyEAataHcHwLpX : DjsEKh dgsanjmmeicj, [url=http://buzfppdbuwwq.com/]buzfppdbuwwq[/url], [link=http://rsrkpdrbxris.com/]rsrkpdrbxris[/link], http://gusckmimxxal.com/
8.7. 2010 (11:57) vfTLlvXNUVQRGSi : 1eygQs ksanjhpnrmow, [url=http://sakmynszdqfa.com/]sakmynszdqfa[/url], [link=http://yewkzfhkdmzu.com/]yewkzfhkdmzu[/link], http://umqyaoylzlns.com/

  Další denní zpravodajství na Iglau.cz:

 • 26.6.2014 (19:49)
  Odstávka krytého bazénu E. Rošického v Jihlavě
 • 25.6.2014 (10:58)
  Univerzita třetího věku se rozloučí s absolventy
 • 24.6.2014 (12:55)
  Výstava paličkovaných krajek v Telči
 • 18.6.2014 (17:43)
  Židovské památky na Vysočině
 • 18.6.2014 (15:14)
  V Jihlavě vzniká Středisko výchovné péče
 • 28.5.2014 (22:09)
  Studenti z Jihlavy postavili na Marsu „Trilobita“ z vlnité lepenky
 • 27.5.2014 (21:38)
  Muzejní a galerijní noc 2014 v Jihlavě
 • 27.5.2014 (11:51)
  Výstava fotografií Gruzie, má láska v jihlavském museu Vysočiny
 • 14.5.2014 (10:43)
  Bleší trh praská ve švech
 • 13.5.2014 (17:05)
  Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2014
 • 8.5.2014 (12:50)
  Kristina Fialová - viola a Dominika Ťuková - harfa vystoupí ve Filharmonii G. Mahlera
 • 8.5.2014 (12:24)
  Kandidáti do rektorských voleb
 • 8.5.2014 (12:38)
  Zoologická zahrada láká na nová mláďata i ukázky dravců
 • 8.5.2014 (11:48)
  Trh řemeslné výroby na Masarykově náměstí v pátek 9. května
 • 27.6.2013 (14:59)
  Do jihlavského muzea o prázdninách i v pondělí!
 • 27.6.2013 (14:58)
  Jihlavská zoo má svým návštěvníkům stále co nabídnout
 • 27.6.2013 (14:53)
  Za vysvědčení na zmrzlinu do zoo
 • 19.6.2013 (14:04)
  Premiéra Nejstarší řemeslo aneb Hra o šesti zatměních v sobotu v Horáckém divadle
 • 19.6.2013 (13:24)
  Jihlavské Havíření přinese koncerty, divadla a slavný havířský průvod
 • 18.6.2013 (15:01)
  Ťan-Šan: Vrcholy a jezera Nebeských hor
 • 10.6.2013 (13:56)
  Jihlavská polytechnika rozšířila ediční řadu Učená Jihlava
 • 5.6.2013 (11:45)
  Fotografie v musejní kavárně připomenou historii havířských průvodů v Jihlavě
 • 5.6.2013 (11:33)
  Zvířata v nových expozicích AFRICKÉ SAVANY v jihlavské zoo
 • 30.5.2013 (16:06)
  Otevírací doba sauna u bazénu E. Rošického v Jihlavě v červnu
 • 29.5.2013 (17:13)
  Zahájení letní sezóny na Vodním ráji v Jihlavě bude kvůli počasí odloženo; od soboty mohou návštěvníci omezeně procházet z kryté části do venkovní
 • 29.5.2013 (14:42)
  Jihlavští studenti postavili z vlnité lepenky dálniční dvojmost u Píště
 • 27.5.2013 (17:04)
  Ukrajinští studenti na návštěvě v Jihlavě
 • 24.5.2013 (16:25)
  Uzavření Jihlavského tunelu v Jihlavě
 • 23.5.2013 (15:02)
  Kontejnerů na textil přibývá, přibývají však i starosti s pořádkem
 • 19.5.2013 (14:08)
  Všichni jsme stvořeni z lásky
 • 19.5.2013 (14:03)
  Muzejní a galerijní noc 2013 v Jihlavě
 • 17.5.2013 (14:08)
  První dva žirafí samci Zuberi a Paul konečně v Jihlavě!
 • 13.5.2013 (18:18)
  Výstava Ateliér Malby a ilustrace SUPŠ Jihlava-Helenín v galerii Alternativa
 • 9.5.2013 (16:43)
  Výstava NATVRDLÍ A TVRDÉ v jihlavské galerii Vysočiny
 • 25.6.2009 (10:20)
  Začátek prázdnin ztíží dopravu v celé střední Evropě
 • 21.5.2009 (09:51)
  Nové tarify MHD a elektronická peněženka se odkládají
 • 17.5.2009 (14:08)
  Zákazníci městské dopravy v Jihlavě budou moci používat elektronickou kartu
 • 14.5.2009 (22:36)
  Dům Matky Boží 24...
 • 30.6.2008 (00:58)
  Časové jízdné v městské dopravě v Jihlavě bude dražší
 • 30.6.2008 (00:55)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 25.6.2008 (23:54)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 24.6.2008 (23:52)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 24.6.2008 (00:17)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 22.6.2008 (21:34)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 20.6.2008 (00:18)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 17.6.2008 (21:45)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 15.6.2008 (23:25)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 13.6.2008 (23:55)
  Kamenné památky na cestě ke kapličce svatého Antonína
 • 12.6.2008 (23:25)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 11.6.2008 (22:11)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 10.6.2008 (23:08)
  Podél silnic na Vysočině přibývají odpadky
 • 10.6.2008 (23:06)
  Jihlavská městská policie zkontroluje přesnost tachometrů
 • 10.6.2008 (23:04)
  Jak se opravoval kostel u minoritů aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 9.6.2008 (23:14)
  Jak se opravoval kostel u minoritů v Jihlavě aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 8.6.2008 (22:32)
  Jak se opravoval kostel u minoritů v Jihlavě aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 4.6.2008 (22:05)
  Jak se opravoval kostel u minoritů v Jihlavě aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 3.6.2008 (23:23)
  Jak se opravoval kostel u minoritů v Jihlavě aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 2.6.2008 (23:40)
  Jak se opravoval kostel u minoritů v Jihlavě aneb Hledání minulosti pod nánosy prachu
 • 1.6.2008 (22:05)
  Maličkost
 • 25.5.2008 (22:59)
  Jihlavský tunel bude od pondělí do čtvrtka uzavřen
 • 20.5.2008 (00:06)
  Májové sobotní pracování
 • 19.5.2008 (00:16)
  Jedno neobyčejné květnové ráno
 • 19.5.2008 (00:14)
  Mladý řidič zemřel při nehodě u Pluhova Žďáru
 • 10.5.2008 (13:03)
  U obce Jámy na Žďársku zemřeli dva mladí muži
 • 7.5.2008 (00:10)
  O chrámu Božského Srdce páně v Malém Beranově
 • 6.5.2008 (00:06)
  O chrámu Božského Srdce páně v Malém Beranově
 • 4.5.2008 (23:15)
  Malý Beranov - z historie kostela Božského Srdce páně

 • Publicistika:

  Krátké ohlédnutí za Augustem Prokopem
  Čas neúprosně utíká a tak až nyní, více jak s měsíčním zpožděním, můžeme si připomenout 170. výročí narození významného jihlavského rodáka, Augusta Prokopa. Narodil se 15. srpna 1838 v Jihlavě na dnešním Masarykově náměstí čís.54.

  celý text článku...

  26. leden 2013Glosa
  (Leo Švančara)
  Dneškem jsme legalisovali nacikomunismus
  Před 14 dny bych považoval volbu Zemana za presidenta za poměrně neutrální, až snad tu lepší možnost... A v těch 14 dnech neuvěřitelné kampaně jsme dostali jakoby zázrakem z Nebes ještě jednu šanci - a nejspíše v naší generaci tu poslední.
  Pokračování . . .

  R E K L A M A :
  Nový fotografický web Tomáše Blažka
  6.9.2011 (13:20) - Právě spuštěn na adrese www.fotospoj.cz
  Alba, fotografie, reportáže, sloupky - www.fotospoj.cz

  • zde si v naší reklamní samoobsluze můžete přidat sem na tyto stránky svojí vlastní reklamu či inzerát!  výdělek na internetu

  Astrologie, hermetika:
  NEJČASTĚJŠÍ VAŠE ODTÁZKY:
  (astrologie, EFT, aktivní formace
  vašeho podvědomí, hypnosa, horoskopy...)

  • Co je podmínkou, aby člověk uměl vykládat horoskopy ? »
  - 5 příspěvků,
  naposledy přidán 2.6.2011 (19:36)

  • Je postavení mých hvězd osudové a nevyhnutelné? »
  - 2 příspěvky,
  naposledy přidán 12.2.2009 (15:24)

  • Co je to EFT »
  - 2 příspěvky,
  naposledy přidán 12.2.2009 (15:24)


  Užitečné informace z Jihlavy:

  Úřady v Jihlavě:

  Jihlava - kultura, zábava:

  Jihlava - ostatní:

  Jihlava, zajímavosti: